Start Trainingen Week 34, 35

Senioren:

Dinsdagen RRFC Clubtrainingen

Donderdagen CL Team Trainingen door John Vaughan VRH

Dames:      Dinsdagen en Donderdagen Roermond

Colts Junioren Cubs:

Start week 34

Turven Benjamins Guppen

Start week 34